Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelését az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt szabályoknak megfelelően végezzük.


Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője,
a weboldalon vagy emailben megadott személyes adatok kezelője
(a továbbiakban: Adatkezelő): Magyar Resuscitatiós Társaság
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 1011 Budapest, Bem rkp. 28.
Email címünk: office@reanimatio.com
Telefonszámunk: +36 20 432 57 63
Weboldalunk: www.reanimatio.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatók, ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.
Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Velünk fenti elérhetőségeinken és megválaszoljuk kérdését! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.
Bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – regisztráció vagy bejelentkezés nélkül – megtekintheti.
A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata vagy elnavigál az oldalról, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik kizárólag a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok), valamint – amennyiben hozzájárul a sütik használatához az oldal megnyitásakor – a hozzájárulás tényét tartalmazzák.
A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott későbbi időpontban jár le (pl.: 1 óra, egy év vagy még hosszabb időtartam). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.
A weboldalunkon jelenleg alkalmazott sütik érvényessége a munkamenet befejezéséig tart.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalunkon megadott személyes adatai kezelése

Weboldalunkon lehetősége van Társaságunk Tagságába, illetve meghirdetett képzéseinkre jelentkezni.

Az adatkezelés célja

Tagsági jelentkezés esetén: Tagsági nyilvántartás, kapcsolattartás, a tagok tájékoztatása aktuális eseményekről valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése. Tanfolyami jelentkezés: A képzés teljesítésének biztosítása, kapcsolattartás, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak szerint az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.
Amennyiben meghirdetett képzésünkre vagy Társaságunk tagjává válása érdekében jelentkezik, abban az esetben a megadott adatok egy részére vonatkozóan az adatkezelés a képzési szerződés tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésnek minősül, azaz szerződésen és jogszabályi előíráson alapul.

A kezelt adatok köre

1.A tagsági nyilvántartáshoz és tagdíj számlázáshoz, kapcsolattartáshoz, támogatási kérelmek elbírálásához illetve képzésre jelentkező ügyfelek beazonosításához, a részvételi feltételek teljesítésének igazolásához és a számlázáshoz szükséges, alábbi adatok:
• családi és utóneve(i),
• születési családi és utóneve(i),
• állandó lakcím, levelezési cím, (postázási, illetve számlázási cím)
• email cím,
• telefonszám,
• munkahely neve / címe,
• legmagasabb iskolai végzettség és szakterület,
• végzettség és szakterület,
• pecsétszám / működési nyt. szám,
• tudományos tevékenységek,
• szakmai önéletrajz,
• tanfolyamainkhoz kapcsolódó dokumentumok (értékelőlapok, vizsgaeredmények, oklevelek és egyéb tanfolyami dokumentumok)

Az adatkezelés időtartama

Az oktatási szolgáltatás teljesítését követően a European Resuscitation Council szabályzata értelmében adatait 5 évig őrizzük (oklevelek, vizsgateszt eredmények, a tanfolyamok során vezetett értékelések), ezt követően személyes adatait töröljük rendszerünkből, ha nem kapcsolódik azokhoz számla kiállítási kötelezettség. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele díjköteles, a számlázáshoz szükséges adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre. Tagsági jogviszony fennállása esetén adatait a tagság fennállásáig kezeljük, annak lejárta után 30 napon belül töröljük. A tagdíjak számlázásához szükséges adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre

2. A Felnőttképzési Törvény által előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése a, Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig.*
Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.
*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.

b, Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napjáig **
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§) Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
- Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.- A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.
** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet a képzésbe beiratkozni.

c, Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (bejelentett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után visszavonásig. Adatok köre: a és b pontban szereplő személyes adatok.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat. Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról). Amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül Velünk, akkor a számlázáshoz szükséges adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megadott elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak szerint az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
• név,
• email cím,
• postai cím,
• telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük. Amennyiben nem veszi igénybe szolgáltatásainkat (pl.: érdeklődés), akkor a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, nem rögzítjük informatikai rendszerünkben, s legkésőbb 15 napon belül töröljük. Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül Velünk, akkor a számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken Tőlünk.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat. Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, illetve a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon adó- és államigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat (pl.: számlák tartalma) kötelesek vagyunk továbbítani.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük, informatikai hálózatunk és eszközeink biztonságáról korszerű vírusvédelmi megoldásokkal gondoskodunk, valamint az adatokról rendszeresen biztonsági mentést készítünk.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

A személyes adatok megismerésére jogosultsággal nem rendelkező feleknek nem adjuk át azokat. Személyes adatait ezen kívül harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adja. Kivételt képeznek ez alól tanfolyamaink elvégzéséhez megadott adatok köre (családi és utónév, lakcím, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, legmagasabb iskolai végzettsége, pecsétszám) melyeket a képzéseink elvégzéséhez szükséges oklevelek kiállítása, tananyagok elérése és képzéseink által megszerezhető továbbképzési pontok jóváírása érdekében 3. félnek továbbítunk (European Resuscitation Council, OFTEX rendszer, Pest Megyei Kormányhivatal és egyéb szakképzéssel kapcsolatos szervek), illetve a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat – például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a számlán szereplő adatokat – kötelesek vagyunk a hatóság számára átadni. Utóbbihoz az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott kötelességünk.

Mi tehet Ön személyes adatai biztonsága érdekében?

Személyes adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy amennyiben nyilvános helyen, közös használatú számítógépen internetezve éri el weboldalunk, akkor a használatot követően mindenképpen zárja be a weboldalt és a böngésző programot. Ha nyilvános helyen internetezve weboldalunkon személyes adatait adja meg, figyeljen arra, hogy mások ne láthassanak rá a készülékére, ne figyelhessék meg illetéktelenek az éppen beírt személyes adatait.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról;
• 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
• 2000. évi C. törvény a számvitelről.
● 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra. A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.
2021.06.19.


Letölthető Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.